นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง


นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

แม่น้ำสองสี พระดีหลวงปู่ฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแจง แหล่งดนตรีมังคละ สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี เขียวขจีทั้งตำบล


ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประกาศการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (61 - 64)
ข้อบัญญัติ งปม. ปี 61
 
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม / โครงการ
ผู้บริหาร


สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
คู่มือประชาชน
เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 28 ม.7
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 5 ม.2
ข่าวสาร สคบ.
เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 5 ม.2
ระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 5
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 61
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 5
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ตำนานอาหารของตำบลจอมทอง
 
 
 
กรมการจัดหางาน
หนังสือ / คำสั่ง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

 

จังหวัดลำปาง (17 จังหวัดภาคเหนือ)  
กรมการจัดหางาน  

All Site Contents Coppyright © 2009
By : Jomtong Subdistrict Adminstration Organization.
E-mail :6650107@dla.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-055212   โทรสาร 055-055212