นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง


นางนฎิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

แม่น้ำสองสี พระดีหลวงปู่ฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแจง แหล่งดนตรีมังคละ สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี เขียวขจีทั้งตำบล


ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแผนที่ตำบล
กิจกรรมขององค์กร
ผลงานดีเด่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (61 - 64)
ข้อบัญญัติ งปม. ปี 61
 
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม / โครงการ
ผู้บริหาร


สภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด  
ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวสารอื่น ๆ
ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
คู่มือประชาชน
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.8
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างประปา ม.8

ข่าวสารการฝึกอบรมของ สพบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาล ม.8 (E-bidding)
ข่าวสาร สคบ.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
ระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.จอมทอง 10 ม.4
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 61
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.8
ตำนานอาหารของตำบลจอมทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ ม.8
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ ม.8
กรมการจัดหางาน
หนังสือ / คำสั่ง
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

 

จังหวัดลำปาง (17 จังหวัดภาคเหนือ)  
กรมการจัดหางาน  

All Site Contents Coppyright © 2009
By : Jomtong Subdistrict Adminstration Organization.
E-mail :6650107@dla.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
9 หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-055212   โทรสาร 055-055212